Forskning

Forsknings- og utviklingsmidler
Selskapets virksomhet har ikke til formål å skaffe aksjonæren(e) økonomisk vinning.
Selskapets eventuelle overskudd og likvidasjonsutbytte skal benyttes til forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler. Selskapets finansiering av forskning og andre prosjekter skjer etter kunngjøring i de fagmiljøene som selskapet er tilknyttet.

Utlysning av forskningsmidler 2018
Det er for 2018 vedtatt utlyst 10 mill. kroner til finansiering av forskningsprosjekter. Fagmiljøene oppfordres spesielt til å søke oppstartsmidler til mindre prosjekter som kan danne grunnlag for større og mer omfattende prosjekter med sikte på masterstudier eller doktorgradsprosjekter. Vi ønsker å stimulere til utvikling innenfor ortopediteknikk og alle relevante søknader vil bli vurdert.

Vedlagt følger oversikt over tildelte midler i 2018.