Regelverk

Retten til stønad til ortopediske hjelpemidler gis i Lov om Folketrygd § 10-7 (i) med forskrift. NAV's regelverk for ortopediske hjelpemidler m.v.:

Lenke til NAV’s regelverk for ortopediske hjelpemidler

Ved første gangs anskaffelse må det foreligge rekvisisjon fra legespesialist som har rett til å rekvirere ortopediske hjelpemidler. Spesialister i ortopedisk kirurgi og spesialister i fysikalsk medisin kan rekvirere elle typer hjelpemidler, mens andre spesialister kan rekvirere innen visse områder. På sykehus kan leger med bemyndigelse fra avdelingsoverlege rekvirere ortopediske hjelpemidler.

Måltaking, produksjon og tilpassing

NAV yter bare stønad til ortopediske hjelpemidler som er levert av ortopeditekniske virksomheter som har avtale med NAV og som har autoriserte ortopediingeniører med ansvar for å tilpasse hjelpemiddelet.

NAV's rundskriv

NAV's rundskriv gir kommentarer til og utdyper innholdet i Forskriften: "NAV's kommentarer skal være til støtte ved anvendelse av forskriften, både for det NAV-kontoret som har ansvaret for å foreta oppgjør for ortopediske hjelpemidler, for den ortopeditekniske virksomheten (ortopediingeniøren) og for den legen som skal rekvirere et ortopedisk hjelpemiddel."

Hvordan få dekket kostnader til ortopediske hjelpemidler

Man må oppfylle de forutsetninger som er gitt i Lov og Forskrift.

Man må oppsøke legespesialist med rett til å rekvirere ortopediske hjelpemidler.

Man må oppsøke en ortopediteknisk virksomhet som har autoriserte ortopediingeniører og avtale med NAV. Her vil det bli tatt mål til, produsert og tilpasset et nødvendig og hensiktsmessig ortopedisk hjelpemiddel.

Sophies Minde Ortopedi AS har avtale med NAV og har autoriserte ortopediingeniører ved alle sine avdelinger.

Vi går råd og veiledning både når det gjelder regelverk og utforming av et individuelt tilpasset hjelpemiddel.